شکستن تیرآهن ها مثل چوب کبریت

ماشینی که تیر آهن ها رو مثل چوب کبریت می شکند.