کلیپ روز مادر - تقدیم به زن های صبور میهنم

عشق یعنی مادر ،
صبر یعنی یک زن،
مهر یعنی دختر، نور یعنی خواهر ... هر چه هستی عشق یا صبر ، مهر یا نور روزت مبارک

https://telegram.me/hassan_reyvandi