کنسرتینو برای سنتور و ارکستر

آهنگ: حسین دهلوی - فرامرز پایور
اجرا: ارکستر مجلسی ترنم
تاریخ ضبط: ده مهر ۱۳۹۴
سرپرست ارکستر: کیوان محمدپور