رکورد جهانی نوسط استاد محمد سرفرازی

رکورد معبد شائولین توسط استاد محمد سرفرازی یکی از هنرجویان معبد شائولین که با دریل برقی به سر خود و گلوی فرو میبره اما سرش و گلوش سوراخ نمیشه!میشه گفت ایشون یکی از کونگ فو کاران برجسته ایران و جهان هستش