زیارت قبور و کسب فیض از آنها-حافظ امان الله یلمه

سخنرانی حافظ یلمه در مورد زیارت قبور و وسیله گرفتن و کسب فیض از آنها و شبهات حول و حوش این مطلب. . .