راتین رها - اجرای ترانه آخرین باره

چه حس خوبیه لب ساحل دریا و ترانه خوندن... خدایا شکرت... جزیره هنگام۱۳۹۵/۱/۵