تو که نیستی لحظه ها نمیگذره

تو که نیستی لحظه ها نمیگذره
دنیا با چشم تو قشنگ تره
تو نیستی این دلم از خودشم فراریه
وقتی که نیستی..