زمین وعظمت خدا

این یک کلیپ از بزرگی دنیایی است که تاکنون شناخته شده

پس چه کسی میگوید که ما تنهاهستیم ویا این جهان خالقی ندارد