تغییر در منظر با منظرسازی کم نیاز به آب (xeriscaping)

این ویدیو با اهداف آموزش و ترویج طراحی اصولی و پایدار منظر به مبحث تغییر در منظر با منظرسازی کم نیاز به آب (xeriscaping) می بپردازد.