منظرسازی مناطق خشک و نیمه خشک(xeriscaping) فراتر از اصول

این ویدیو در آموزش مبحث منظرسازی مناطق خشک و نیمه خشک(xeriscaping) پا را از اصول فراتر گذاشته و به وجوه عملی و اجرایی آن می پردازد.

آموزشیمنظرسازی مناطق خشک و نیمه خشکمنظرسازی کم نیاز یه ابxeriscapingxeriscapeطراحی منظر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x