منظرسازی مناطق خشک و نیمه خشک(xeriscaping) فراتر از اصول

این ویدیو در آموزش مبحث منظرسازی مناطق خشک و نیمه خشک(xeriscaping) پا را از اصول فراتر گذاشته و به وجوه عملی و اجرایی آن می پردازد.