استاد راعفی پور _ زهرایی شدن یعنی امام زمانی شدن

بسم الله الرحمن ارحیم قال محمد ( ص ) : من مات و لم یعرف امام زمانه ی مات میتته جاهلیه _ " هر کس بمیرد بی آن که امام زمان خودش را بشناسد به مرگ جاهلیت مرده است !!!!