حرف های جالب از رمز های حروف صدادار در قرآن313 .

فیلم