اضافه کردن چاشنی و ادویه به عصاره

این فیلم به آموزش اضافه کردن چاشنی و ادویه و سبزیجات معطر به عصاره پرداخته است .