کاراملی کردن مواد عصاره

در این فیلم نحوه کاراملی کردن مواد عصاره آموزش داده شده است .