غلیظ کردن عصاره

در این فیلم موارد استفاده از عصاره غلیظ و نحوه درست کردن آن را نشان داده است .