شعر جدید استاد عاملی برای استاد شجریان

ابیات جدید استاد امیر عاملی برای استاد شجریان در خصوص دیدگاه گذشته