آموزش ساخت ایمیل در یاهو (+دور زدن تحریم)

فیلم آموزشی ساخت ایمیل در سایت یاهو. با این روش تحریم یاهو برای ایرانیان را دور بزنید.