کلیپ حرکات تکنیکی و عملکرد گرت بیل 2013 تا 2016

کلیپی از بهترین مهارت های فردی , دریبل و عملکرد گرت بیل در طول 3 سال حضورش در تیم رئال مادرید.