هيئت سينه زن آذربايجاني با حضور آيت الله روحاني

عزاداری آذربایجانیها در محضر آیت الل روحانی