سوکی وشین هی در مراسم

شین هه وسوکی تو مراسمن که با هم آهنگی رو که تو سریال توزیبایی خوندن رو آونجا می خونن