ابهر28سال قبل-امامزاده اسحاق وآرامگاه پیراحمد

ابهر : مصلی ، میدان شهید رجایی ، امامزاده اسحاق و آرامگاه پیر احمد،۲۸ سال قبل ،تصویر برداری از بالای آب منبع ، فیلمی از آرشیو سعید حاجی خانی