create a basic landscape in 3ds max tutorial

این ویدیو به مدت 56 دقیقه نمونه ای از مدلسازی محیط و منظر با استفاده از نرم افزار 3dsmax را به نمایش می‌گذارد.