خلیج فارس، به نام فارس به کام دیگران

دهم اردیبهشت به نام خلیج فارس نام گرفته تا نام این دریا برای همیشه در تاریخ با نام فارس همراه شود. البته خلیج فارس همیشه نام فارس را با خود همراه داشت اما غفلت از گردشگری که می‌توانست برای فارس به همراه داشته باشد سبب شد تا ظرفیت‌های این نام به کام سایرین خرج شود.