نمایشنامه‌ی دکتر-بیلند

نمایشنامه دکتر اجرا در شب 20 بهمن 94
حسینیه شهید باصری شهرک بیلند