نمایشنامه مسایقه محله 1

نمایشنامه مسابقه محله قسمت اول
اجرا در شب 20 بهمن 94
حسینیه شهید باصری شهرک بیلند