راه رفتن روی شیشه با پای برهنه توسط ایمان صدیقی

یکی از نمایش های ایمان صدیقی
http://jadoogarepars.persianblog.ir