اعطای لقب (عالم فرزانه) از جانب مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله صفایی بوشهری

اعطای لقب (عالم فرزانه) از جانب مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله صفایی بوشهری