مروری بر خاطرات شیرین؛ خاندان هاشمی هنگام عزاداری مردم کجا تفریح می‌کردند؟

مروری بر خاطرات شیرین؛
خاندان هاشمی هنگام عزاداری مردم کجا تفریح می‌کردند؟
www.jhv.hashtbandi.ir