امام خمینی(ره):بکشید مارا....

امام خمینی(ره):بکشید مارا....