ارائه اسلام جدید توسط فرقه شیرازی ها(اسلام امریکایی)

شیرازی ودلسوزی برای منافقان وتعریف اسلام وشیعه جدید واحمق دانستن انقلابیان ایران زمین وزیر سوال بردن نظام جمهوری اسلامی ایران....انشاءالله از مسیر اشتباهشون برگردن وگرنه از ریشه ازبین برن این اشخاصی که لباس اسلام وشیعه پوشیده اند و از آن دم میزنن ولی در باطن از شیطانی همانند انگلیس وامریکا پیروی میکنند....اسلام امریکایی که توسط مهره های خودمان درحال اجرا است.....