بازی حدس بزن مفاهیم انگلیسی هشتم

ابلیت های بازی: این بازی نصب درمحیط های اندرویدمثل:گوشی وتبلت وحتی کامپیوتررا دارد. ثبت امتیاز ورتبه کاربردرسرور اختصاصی بازی. بازی قابلیت اشتراک گذاری را دارد. ویژگی های بازی:با اجرای این بازی کاربرکلمات کتاب انگلیسی هشتم رایاد می گیرد.دراین بازی ترتیب سوالات وجواب سوال درهرباربازی کردن عوض می شود تا کاربر دردفعات بعدی الف،ب،ج،د را فقط حفظ نکند،