دیگه سینی پرنده ندیده بودیم ها !

دیگه سینی پرنده ندیده بودیم ها !