دستگاه بسته بندی مجله | دستگاه بسته بندی کتاب| دستگاه بسته بندی روزنامه

تنظیم طول بسته بندی در دستگاه بسته بندی مجله ساخته شده توسط ماشین سازی پیروز پک به صورت دیجیتال لمسی می باشد و تنظیم سرعت نیز در این دستگاه بسته بندی افقی به همین صورت انجام می پذیرد
روش بسته بندی در این دستگاه بسته بندی افقی به صورت متریک و اتوماتیک با قابلیت تغییر طول بسته بندی است و ترس،متالایز،صدفی ،کاغذمدیکال از لفافه هایی است که توسط این دستگاه دربسته بندی به کار می رود
مشخصات ظاهری دستگاه به صورت زیر است
طول 400سانتی متر،عرض 80سانتی متر ،ارتفاع 170سانتی متر ،وزن 600 کیلوگرم