دستگاه بسته بندی کتاب | دستگاه بسته بندی مجله | دستگاه بسته بندی روزنامه

انواع کتاب ،انواع مجله ،روزنامه ،ماسک ،باندوگاز،لواشک، نان لواش ،پیتزا و نان پیتزا ،شکلات تخته ای و ... توسط دستگاه بسته بندی کتاب در مدل چهار طرف دوخت ساخت شرکت پیرزو پک بسته بندی می شود در این دستگاه قابلیت استفاده از انواع لفافه ها اعم از ترس،متالایز،صدفی ،کاغذمدیکال وجود دارد
تعدادبسته بندی از600 الی 1800عدددرساعت ،متناسب باطول محصول
*جایگزینی تنظیمات دیجیتالی به جای تغییرات مکانیکی جهت سهولت کاربا دستگاه از دیگر قابلیت های این دستگاه است همچنین تنظیمات رعت به صورت دیجیتال لمسی انجام می شود