وقتی که تلوزیون ایران مرگ بر هاشمی رو نشون میده

وقتی که تلوزیون ایران شعار مرگ بر هاشمی رفسنجانی مردم رو نشون میده