بهاران سته بان

بخوان ای مرغ خوش خوانِ سته بان/
گل افشان شد بهارانِ سته بان/
صفا دارد بخون و چشمه قهری/
روان از دشت و دامانِ سته بان/
بیا پیرِ مُرادش کن زیارت/
دعاکن بهرِ بارانِ سته بان/
به باغِ سبزِ جوزا لنگر انداز/
نشین بر بهترین بامِ سته بان/
چو غارِ چلّه خانه دیدنی هست/
ببین این کهنه ایوانِ سته بان/
گُدارو قلعه دختر سمتِ مشرق/
بُوَد معراج و کنعانِ سته بان/
نما کامِ خودت شیرین از انجیر/
ببر سوغاتِ بستانِ سته بان/
اَدَب پرور بُوَد این خطّه از فارس/
به یُمنِ مهدِ قرآنِ سته بان/
"غلامِ مهدوی" دارد غزلها/
زِ خال و موی و مژگانِ سته بان/
یاعلی