کودکان روی کدام صندلی اتومبیل بنشینند؟

347
27 بهمن 1394

یک قانون، حریم داخل اتومبیل را مرزبندی کرده تا مشخص شود که افراد بزرگسال و کودکان باید روی کدام صندلی اتومبیل بنشینند.

آموزشیکودکان روی کدام صندلی اتومبیل بنشینندصندلی اتومبیلاتومبیلکودکانماشین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x