خودروی پرنده فولکس واگن

شرکت خودروسازی فولکس واگن با همکاری یک شرکت چینی از طرح مفهومی خودروی پرنده ای رونمایی کرده است که مشابه آن را فقط در فیلم های علمی - تخیلی می توان دید. این خودرو با تولید نیروی ضدگرانش می تواند در ارتفاع معینی از سطح زمین پرواز کند. بنابراین، اصطکاکی میان این خودروها و سطح جاده وجود ندارد.