دلیل نجابت اسب ها - طبیعت زیبای کرمان - حسن ریوندی

اسب حیوان نجیبی است اگر بگذارند چون بشر کیس عجیبی است اگر بگذارند www.hasanreyvandi.com