نمای داخلی از عملکرد برج خنک کننده ناب زیست

ویدویی از نمای داخلی از عملکرد برج خنک کننده ناب زیست که توسط یکی از کارشناسان این شرکت گرفته شده است