نصب بزرگترین سکوی نفت و گازی در دریای خزر

نصب بزرگترین سکوی نفت و گازی در دریای خزر