امام صادق ع پس از نماز ۴نفر را لعن میکرد(لعن در اسلام313) .

فیلم