امام خامنه ای وجمعی از شعرا تهیه شده در گروه یا اباصالح (عج) 313.

فیلم