اگه کسی الان سستی میکنه زمان ائمه ع هم همینطور میشد313 .

فیلم