انیمیشن طنز ریتمیک « شهر ما خانه ماس تف نکنیم »

این انیمیشن طنز، همراه با شعرخوانی راوی به یکی از رفتارهای ناپسند بعضی از ما، یعنی آب دهان انداختن در موقعیت های مختلف می پردازه. این انیمیشن از سری کارهای سایت جلوه گاه طرح و نقش به آدرس http://3dmaking.ir است.