اعتراف وافتخارجرج بوش به حرام زاده بودن خویش313 .

فیلم