چه کسی دستور حمله به کارواش را داد؟

چه کسی دستور حمله به کارواش را داد؟