آقای سیبچه و عیادت بیمار

منیر خانم همسر آقای سیبچه مریض شده است و آقای سیبچه همسرش را به دکتر می برد ، اما پس از برگشت از دکتر خانواده منیر خانم