رسایی اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

رسایی اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید
www.jhv.hashtbandi.ir