لحظه حیرت انگیز فرار دسته جمعی از سیل

یکی از شهروندخبرنگاران ما فیلمی از فرار دسته جمعی مردم از سیل را فرستاده است.
http://www.rasafilm.in/